دینامیک پایدار (بُعد پنجم )

دینامیک به معنی حرکت می باشد و پایدار به معنی دائمی می باشد

دینامیک به معنی حرکت می باشد و پایدار به معنی دائمی می باشد

بنابراین مفهوم دینامیک پایدار به معنی حرکت دائمی می باشد یعنی متحرکی که دارای حرکت دائمی باشد . بطور مثال حرکت دائمی الکترون به دور هسته و یا حرکت کره ماه به دور کره زمین و یا حرکت کره زمین به دور خورشید . در این فرمول حرکت دائمی متحرک را حول مبدا مختصات در فضا مورد بررسی قرار می دهیم . با توجه به اهمیت حرکت اجرام در فضا این نیاز احساس می گردد که بمنظور طراحی و بهینه سازی سیستم های دینامیکی (مکانیک دینامیک) و تمام زیر مجموعه های آن بایستی رابطه مستدل ارائه گردد. در این فرمول سعی بر آن دارد که روابط مورد نظر را در ساده ترین حالت ممکن اثبات نماید .( بعضی از دانشمندان معتقد هستند که ذره باردار بُعد پنجم می باشد . در این صورت میتوان ذره ای که دارای حرکت دائمی داشته باشد را بُعد پنجم نامید )

واژه های کلیدی : دینامیک پایدار , مواد

مقدمه :

در کتب مکانیک دینامیک موضوع ، مبحث حرکت ، مربوط به یک متحرک بحث و اثبات می گردد بطور مثال پرتاب یک ذره در فضا ، برد متحرک ، نقطه اوج متحرک نیرو ، جرم و شتاب متحرک بحث می گردد و فرمول های مدون و مستدل وجود دارد .

در این فرمول حرکتی دائمی متحرک را مورد بررسی قرار می دهیم و همانطور که در چکیده توضیح داده شده فرمول حرکت دائمی متحرک که همان دینامیک پایدار متحرک می باشد با ثبات رسیده است .

ابتدا فرمول مورد نظر را در صفحه (xoy) با ثبات می رسانیم و سپس در صفحات مختصات دیگر (xoz) و (yoz) تعمیم می دهیم و در نهایت با داشتن سه تصویر متحرک در صفحات مختصات یاد شده می توانیم به فرمول کلی متحرک در فضا رسید .

1

دانلود “دینامیک پایدار (بَعد پنجم )” pdf_383 – 140 بار دانلود شده –

دانلود “دینامیک-پایدار.pdf” دینامیک-پایدار.pdf – 147 بار دانلود شده –