P3M

فیزیک ، مکانیک ، ریاضیات --- مهبد

سخن مولف

حقیقت این است ، کشوری صاحب پشتوانه ارزی قوی می باشد که در تحقیقات علم و دانش صاحب نظر باشد و از تحقیقات علم و دانش در بخش اجرا نهایت استفاده را ببرد.

در جهان امروز موضوع فوق آنقدر مشهود و روشن می باشد ، بطوریکه تحقیقات علم و دانش ، زیر بنای فرهنگ آن جامعه را تشکیل میدهد و در این راستا کشور می تواند جایگاه ویژه ای در جهان داشته باشد .

دو اصل زیربنایی در هر کشوری مطرح می باشد :

اول : فرهنگ آن جامعه

دوم : استقلال آن کشور

تولید علم و دانش در مقایسه با استقلال آنقدر از اهمیت بالائی برخوردار است که چنانچه یک کشور استقلال خود را از دست بدهد با حفظ فرهنگ و تحقیقات علم و دانش می تواند استقلال خود را تحت الشعاع قرار دهد و حتی می تواند امیدوار باشد استقلال خود را بدست آورد ، ولی چنانچه هر کشوری دارای استقلال بدون فرهنگ شود ، آن کشور هویت و ماهیت خود را از دست داده و این موضوع آنقدر ادامه پیدا می کند تا فقیرترین کشور جهان شود و در نهایت در اثر فقر اقتصادی محتاج کشورهای غنی شود و بالاخره استقلال فکری کشور از بین خواهد رفت .

محمد مهبد

آذر ماه 1394