معادله سرعت چند سفینه و ملاقات سفینه ها در یک نقطه در فضای (oxyz)