کاربردی نمودن معادلات ریاضی

برای کاربردی نمودن معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در فضای (oxyz)

برای کاربردی نمودن معادلات ریاضی می توان محور متغیر (x) را با محور زمان (T) مساوی قرار دهیم. یعنی (x=T ) با مساوی قراردادن محور متغیر (x) با محور زمان (T) معادله ریاضی تبدیل به معادله حرکتی می شود. با تساوی رابطه فوق می توان نتیجه گرفت که تمامی مختصات معادله ریاضی f(x, y, z, c1) =0 برابر تمامی مختصات معادله حرکتی f (t, y, z, c1) =0 خواهد بود.

مثال 1 : معادله ریاضی روبرو را کاربردی نمایید و معادلات سرعت (Vx, Vy, , Vz) برروی سه محور مختصات مشخص نمایید.

1

دانلود “کاربردی-نمودن-معادلات-ریاضی.pdf” کاربردی-نمودن-معادلات-ریاضی.pdf – 186 بار دانلود شده –