قوانین فیزیک کوآنتوم

            قوانین فیزیک کوانتوم (قوانین حرکات زیر اتمی)   چکیده: فصل مشترک سه نظریۀ کلاسیک، مکانیک کوانتوم و نسبیت عام را میتوان در سه فصل بصورت جداگانه فرمولهای مربوطه را اثبات نمود و سپس ارتباط سه فصل مربوطه را ارائه نمود. اثبات...

انواع مثلثات

در کامپیوترهای رایج پارامترهایی موجود است که زبان کامپیوتر آنرا می­فهمد و آنها عبارتند از اعدادی که برای y و x تعریف می­شود (در صفحه oxy). در فضای 3 بعدی (x,y,z) تعریف می­شود اعدادی که برای (x,y,z) تعریف می­شود و در نهایت براساس مثلثات Sin2a+Cos2a=1 تعریف می­گردد.

اینک برای دقت بیشتر می­توان از انواع مثلثات اثبات شده استفاده نمود، بطوریکه هر نقطه در فضا با روابط انواع مثلثات از چند نوع مثلثات و چند زاویه تست و کنترل گردد. با توجه به کنترل از چند زاویه می­توان در کامپیوترهای فوق مدرن جهت تست و کنترل الکترونها و ….. و در نهایت فیزیک کوانتوم استفاده نمود. با اثبات روابط مثلثاتی در انواع مثلثات ، تمرین­هایی حل نموده­ایم و بصورت واضح و ساده حل گردیده است و شایان ذکر است پایه و اساس ریاضیات جدید در کامپیوترهای فوق مدرن (انواع مثلثات) می­باشد.

مثلثات نوری

مثلثات نوری می دانیم منبع نور در تمام جهات دارای اشعه می باشد و منتشر می شود . سرعت هر اشعه نور معادل 300،000 کیلومتر در ساعت می باشد. برای بررسی یک اشعه نور و یا تعداد بیشتر از یک نور ، گزینه های زیر قابل محاسبه می باشد: انتشار یک اشعه نور در امتداد یکی از محورهای...