کاربردی نمودن معادلات دیفرانسیل

در فصل قبل راجع به پارامتر سرعت بر روی محورهای (ox,oy,oz) بحث نمودیم . لذا برای معادله دیفرانسیلی که به صورت زیر نوشته شده باشد کافیست طرفین معادله را بر (dt) تقسیم نمائیم ، معادله دیفرانسیل مزبور تبدیل به معادله دیفرانسیل کاربردی خواهد شد . بطور مثال :

اینک معادله دیفرانسیل مرتبه اول به معادله دیفرانسیل کاربردی تبدیل شده ولی برای رایانه تعریف نشده است .

چنانچه بخواهیم سرعت را برای رایانه تعریف نمائیم بایستی از رابطه زیر هم استفاده نمائیم .

و چون پارامتر سرعت در فضای 3 بعدی (V) دارای محدودیت می باشد . لذا سرعت (V) بایستی بزرگتر از صفر و کوچکتر از (300,000) کیلومتر بر ثانیه باشد .

دانلود “کاربردی-نمودن-معادلات-دیفرانسیل.pdf” کاربردی-نمودن-معادلات-دیفرانسیل.pdf – 410 بار دانلود شده –

دانلود مقاله چاپ شده در مجله :(JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS (www.cirword.com