سیاه چاله

سیاه چاله دانلود “سیاه-چاله.pdf” سیاه-چاله.pdf – 25 بار دانلود شده – 120 kB جستجو برای: زبان  English  فارسی فیزیک , مکانیک , ریاضیات مبداء مختصات متحرک کاربردی نمودن معادلات دیفرانسیل فرمول برآیند برخورد اجرام (m_1,m_2,………,m_n در...

انواع مثلثات + سیاه چاله

در کامپیوترهای رایج پارامترهایی موجود است که زبان کامپیوتر آنرا می­فهمد و آنها عبارتند از اعدادی که برای y و x تعریف می­شود (در صفحه oxy). در فضای 3 بعدی (x,y,z) تعریف می­شود اعدادی که برای (x,y,z) تعریف می­شود و در نهایت براساس مثلثات Sin2a+Cos2a=1 تعریف می­گردد.

اینک برای دقت بیشتر می­توان از انواع مثلثات اثبات شده استفاده نمود، بطوریکه هر نقطه در فضا با روابط انواع مثلثات از چند نوع مثلثات و چند زاویه تست و کنترل گردد. با توجه به کنترل از چند زاویه می­توان در کامپیوترهای فوق مدرن جهت تست و کنترل الکترونها و ….. و در نهایت فیزیک کوانتوم استفاده نمود. با اثبات روابط مثلثاتی در انواع مثلثات ، تمرین­هایی حل نموده­ایم و بصورت واضح و ساده حل گردیده است و شایان ذکر است پایه و اساس ریاضیات جدید در کامپیوترهای فوق مدرن (انواع مثلثات) می­باشد.

مثلثات نوری

مثلثات نوری می دانیم منبع نور در تمام جهات دارای اشعه می باشد و منتشر می شود . سرعت هر اشعه نور معادل 300،000 کیلومتر در ساعت می باشد. برای بررسی یک اشعه نور و یا تعداد بیشتر از یک نور ، گزینه های زیر قابل محاسبه می باشد: انتشار یک اشعه نور در امتداد یکی از محورهای...

سرعت زاویه ای

سرعت زاویه ای
در این مقاله فرمول سرعت زاویه ای بر روی هر نوع منحنی به اثبات رسیده است. با توجه به اهمیت محاسبه سرعت زاویه ای در اکثر علوم کاربردی نظیر مکانیک دینامیک ، هوا-فضا، سیستم های دینامیکی و عدم وجود رابطه اثبات شده در این زمینه ، این نیاز احساس میگردد که به منظور طراحی بهینه سازی سیستم های دینامیکی بایستی رابطه ای مستدل ارائه گردد. این مقاله سعی بر آن دارد که رابطه مورد نظر را در ساده ترین حالت ممکن اثبات نماید

مثلثات دینامیک

مثلثات دینامیک دانلود “Dynamics-Trigonometry.pdf” Dynamics-Trigonometry.pdf – 127 بار دانلود شده – 587 kB جستجو برای: زبان  English  فارسی فیزیک , مکانیک , ریاضیات مبداء مختصات متحرک کاربردی نمودن معادلات دیفرانسیل فرمول برآیند برخورد...

دینامیک پایدار (بُعد پنجم )

دینامیک به معنی حرکت می باشد و پایدار به معنی دائمی می باشد
بنابراین مفهوم دینامیک پایدار به معنی حرکت دائمی می باشد یعنی متحرکی که دارای حرکت دائمی باشد . بطور مثال حرکت دائمی الکترون به دور هسته و یا حرکت کره ماه به دور کره زمین و یا حرکت کره زمین به دور خورشید . در این فرمول حرکت دائمی متحرک را حول مبدا مختصات در فضا مورد بررسی قرار می دهیم