دینامیک پایدار (بُعد پنجم )

دینامیک به معنی حرکت می باشد و پایدار به معنی دائمی می باشد
بنابراین مفهوم دینامیک پایدار به معنی حرکت دائمی می باشد یعنی متحرکی که دارای حرکت دائمی باشد . بطور مثال حرکت دائمی الکترون به دور هسته و یا حرکت کره ماه به دور کره زمین و یا حرکت کره زمین به دور خورشید . در این فرمول حرکت دائمی متحرک را حول مبدا مختصات در فضا مورد بررسی قرار می دهیم

فرمول برآیند برخورد اجرام (m_1,m_2,………,m_n در فضای(oxyz)) در یک نقطه

در این مقاله فرمول برآیند برخورد اجرام ( (m_1,m_2,………,m_n در فضای (oxyz) محاسبه میگردد و باثبات میرسد.با توجه به اهمیت حرکت اجرام در فضا و برخورد آنها با یکدیگر، این نیاز احساس میگردد که بمنظور طراحی و بهینه سازی سیستم های دینامیکی ( مکانیک دینامیک ) و تمام زیر مجموعه های آن بایستی رابطه ای مستدل ارائه گردد. این مقاله سعی بر آن دارد که رابطه مورد نظر را در ساده ترین حالت ممکن اثبات نماید

کاربردی نمودن معادلات دیفرانسیل

در فصل قبل راجع به پارامتر سرعت بر روی محورهای (ox,oy,oz) بحث نمودیم . لذا برای معادله دیفرانسیلی که به صورت زیر نوشته شده باشد کافیست طرفین معادله را بر (dt) تقسیم نمائیم ، معادله دیفرانسیل مزبور تبدیل به معادله دیفرانسیل کاربردی خواهد شد .